INFORMACJE ORGANIZACYJNE


POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

dla Wystawców XXI Targów Żeglarstwa i Sportów Wodnych BOATSHOW
w Łodzi w dniach 15 – 17.11. 2019 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Termin targów: 15-17 listopada 2019 r.
2. Miejsce: Hala Expo-Łódź al. Politechniki 4, 93-590 Łódź
3. Organizator: INTERSERVIS Sp. z O.O.
ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź
tel. 42 637 12 15
fax 42 639 79 80
http://boatshow@interservis.pl/

II. OBOWIĄZUJĄCE TERMINY

14.10.2019 r. — termin dostarczenia materiałów do publikacji targowej.
Wystawca zobowiązany jest do przesłania Organizatorowi tekstu wpisu w języku polskim
i angielskim. Brak przesłania treści wpisu zwalnia Organizatora z obowiązku jego
zamieszczenia. Organizator nie bierze odpowiedzialności za treść przesłanych wpisów.
Po upływie w.w. terminu zamieszczenie wpisu możliwe jest po uzgodnieniu z
Organizatorem
21.10.2019 r. — termin nadsyłania projektu elektrycznego i architektonicznego stoiska —
dotyczy zabudowy własnej.
05.11.2019 r. — termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu o Złoty Medal Targów
BOATSHOW
Uroczyste otwarcie targów – 15.11.2019 r. godz. 11.00
Wieczór Wystawców – 15.11.2019 r. godz. 20.00

III. GODZINY OTWARCIA HALI

Montaż stoisk
12 - 14.11.2019 r. – 08.00-21.30 – budowa stoisk indywidualnych
12.11.2019 r. – 08.00-21.30 – wprowadzanie jachtów o dużych gabarytach
14.11.2019 r. – 10.00-21.30 – urządzanie stoisk standardowych
15.11.2019 r. – 08.00-10.00 – urządzanie stoisk

Dni targowe dla wystawców
15.11.2019 r. – 08.00-19.00
16.11.2019 r. – 09.00-19.00
17.11.2019 r. – 09.00-17.00

Dni targowe dla odwiedzających
15.11.2019 r. – 10.00-18.00
16.11.2019 r. – 10.00-18.00
17.11.2019 r. – 10.00-16.00

Demontaż
17.11.2019 r. – 17.00-20.30 – zdawanie stoisk standardowych przez wystawców
17.11.2019 r. – 17.00-22.00 – demontaż stoisk indywidualnych
18.11.2019 r. – 08.00-13.00 – wyprowadzanie jachtów o dużych gabarytach

IV. WJAZD NA TERENY TARGOWE

1. W dniach 12-14.11.2019 r. (okres montażu stoisk) w godz. 08.00 – 21.30 oraz
17.11.2019 (okres demontażu) po godz. 17.30 wjazd na tereny targowe na podstawie:
 karty wstępu wystawcy,
 karty parkingowej,
 karty na montaż/demontaż
 zlecenia dostawy.
2. Parking dla wystawców na terenie Expo-Łódź tylko dla samochodów osobowych i
dostawczych do 3,5t, dozorowany w godzinach otwarcia hali dla wystawców.

3. W dniach 15-17.11.2019 (okres trwania targów) do wjazdu na tereny targowe
upoważnia karta parkingowa. Karty parkingowe sprzedawane są na podstawie
pisemnego zamówienia – formularz 2C.
4. W ostatnim dniu trwania targów, tj. 17.11.2019 w celu demontażu stoisk, samochody
ciężarowe i dostawcze wpuszczane będą na tereny targowe po godzinie 17.30
5. O możliwości i miejscu parkowania przyczep podłodziowych na terenie Expo - Łódź
decyduje organizator.

V. W RAMACH OPŁATY ZA UDZIAŁ W TARGACH WYSTAWCA OTRZYMUJE

(poza świadczeniami zawartymi w opłacie rejestracyjnej)
1. Zaproszenie dla przedstawiciela firmy do udziału w uroczystości otwarcia targów
2. Zaproszenia do zwiedzania targów dla Państwa gości przy powierzchni stoiska:
- do 15m2 - 5 szt.
- od 16m2 do 30m2 - 10szt.
- od 31m2 do 50m2 - 15szt.
- od 51m2 do 100m2 - 20szt.
- powyżej 100m2 - 25szt.
(prosimy o potwierdzenie liczby zaproszeń do dnia 02.10.2019 r. Po tym terminie
zaproszenia będą przydzielane w ramach możliwości do wyczerpania zapasów)
3. Służbowe karty wstępu:
- 3 szt. przy powierzchni stoiska do 12 m2
- 5 szt. przy powierzchni stoiska od 13 m2 do 30 m2
- 8 szt. przy powierzchni stoiska od 31 m2 do 50 m2
- 10 szt. przy powierzchni stoiska ponad 50 m2

VI. STOISKA STANDARDOWE (ZABUDOWA ORGANIZATORA)

1. Za niewykorzystane elementy zabudowy standardowej nie przysługują rekompensaty
finansowe oraz uzupełnienia wyposażenia podczas targów.

2. W przypadku zlecenia wykonania znaku logo, prosimy o dostarczenie wzoru w wersji
elektronicznej na adres boatshow@interservis.pl i określenie, czy ma być wykonane
dodatkowo — obok standardowego napisu, czy zamiast niego.
3. Zmiany dotyczące wyposażenia stoiska mogą być zlecane najpóźniej 14 dni przed
rozpoczęciem targów. Zlecenie wyposażenia stoiska, w terminie krótszym będzie
realizowane w miarę możliwości.
4. Za uszkodzone lub zaginione elementy zabudowy i wyposażenia stoiska wystawca
będzie obciążony kosztami zakupu tych elementów.

VII. STOISKA Z ZABUDOWĄ WŁASNĄ (REALIZACJA WYSTAWCY)

1. Wystawca zobowiązany jest do przesłania Organizatorowi projektu architektonicznego
i elektrycznego stoiska do dnia 21.10.2019 r. Prosimy o zaznaczenie w projekcie
miejsca doprowadzenia przewodu zasilającego, rozdzielni oraz miejsca doprowadzenia
przyłącza wodno – kanalizacyjnego.
2. Liczba rozdzielni do wynajmu jest ograniczona — formularz 2B.
3. Za wykonanie przyłączy o innych parametrach od podanych w formularzu 2B oraz
wykonanie innych usług elektrycznych, stosowane będą ceny wynikające z kalkulacji
indywidualnych.
4. Wystawca zobowiązany jest do dokonania pomiaru skuteczności zerowania wykonanej
instalacji elektrycznej i dostarczenia Organizatorowi protokołu pomiaru. Trwałe
podłączenie do sieci nastąpi po przekazaniu protokołu organizatorowi
5. Organizator wyraża zgodę na podklejanie wykładziny do podłogi w stoisku jedynie
taśmą żelową (łatwą do usunięcia) — możliwość zamówienia — formularz 2B.
6. Wystawca zobowiązany jest zdać oczyszczoną i uporządkowaną powierzchnię po
demontażu stoiska, łącznie ze zdjęciem z podłogi taśm po wykładzinie. W przypadku
niewykonania powyższych prac porządkowych w terminie demontażu, Organizator
zleci ich wykonanie na koszt Wystawcy.
7. Wystawca zobowiązuje się poinformować realizatora zabudowy, że jest zobowiązany
do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami budowy stoisk targowych
oraz harmonogramem prac w czasie montażu i demontażu. Powyższe informacje
Organizator prześle wskazanemu realizatorowi stoiska wraz z potwierdzeniem udziału
w targach. Podpisanie oświadczenia stanowi warunek dopuszczenia do prac
montażowych.
8. Osoby oraz firmy zatrudnione przez Wystawcę do montażu i demontażu stoiska,
zobowiązane są do posiadania oznakowanych strojów roboczych oraz identyfikatorów,
które należy pobrać w Biurze Targów. Identyfikatory te upoważniają do przebywania
na terenie obiektu jedynie w okresie montażu i demontażu stoiska. Organizator ze
względu na bezpieczeństwo i troskę o majątek Wystawcy ma prawo usunąć z terenów

targowych osoby nieposiadające identyfikatorów, a także odmówić wpuszczenia na
tereny targowe takich osób. Identyfikatory powinny być czytelnie wypełnione.
9. W przypadku zabudowy stoisk w technologii płyt gipsowo- kartonowych, pilśniowych
lub wiórowych, podstawowe prace związane z obróbką tych materiałów (cięcie itp.)
powodujące duże zapylenie, powinny być wykonane poza terenami targowymi w
warsztatach do tego celu przeznaczonych. Tak przygotowane materiały powinny być
dostarczone w postaci elementów gotowych do zamontowania. Przy wykonywaniu na
terenach targowych pozostałych prac powodujących zapylenie należy bezwzględnie
stosować elektronarzędzia z pochłaniaczami pyłu.

VIII. CENA ZA POWIERZCHNIĘ

1. Cena powierzchni wystawienniczej obejmuje: powierzchnię wystawienniczą na okres
targów, montażu i demontażu, koszt zużycia energii elektrycznej, wody, udziału
przedstawiciela Wystawcy w imprezach towarzyszących (tj. otwarcie targów,
spotkania branżowe, pokazy i prezentacje, konferencje), korzystanie ze wspólnie użytkowanej powierzchni, utrzymanie czystości przejść i korytarzy w obiekcie, zabezpieczenie obiektu przez służby ochrony oraz zabezpieczenie p/poż., reklamę i promocję Targów. oraz promocji.
2. Cena powierzchni, wyposażenia oraz świadczonych usług zamieszczone są w
formularzach 1 i 2.
3. Przy fakturowaniu za powierzchnię oraz dodatkowe usługi doliczony zostanie
obowiązujący podatek od towarów i usług - VAT.

IX. WARUNKI PŁATNOŚCI ZA NAJEM POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ

1. Opłatę rejestracyjną w wysokości 230 zł netto, należy wpłacić na konto organizatora
wraz z przesłanym zgłoszeniem udziału — formularzem umowy.
2. W ramach opłaty rejestracyjnej Wystawcy przysługują:
• 3 karty wstępu;
• 3 zaproszenia dla Gości;
• 1 karta parkingowa;
• informacje o Wystawcy na stronie targów wraz z linkiem do strony;
• wpis do informatora targowego wraz z logo.
3. Organizator przyjmuje zgłoszenie uczestnictwa w targach pod warunkiem przesłania
umowy i wniesienia opłaty rejestracyjnej.
4. Przydział i lokalizacja powierzchni wystawienniczej możliwa jest po dokonaniu wpłaty
w terminach określonych w formularzu umowy.
5. Przy obliczeniu opłaty za najem powierzchni, Organizator dokonuje zaokrąglenia do
pełnego m2 w górę.

6. Wielkość zamówionej powierzchni nie może być mniejsza niż 4 m2 . Minimalna
głębokość stoiska 2 mb
7. Jeżeli z Zamawiającym nie zostanie zawarta umowa udziału w targach ze strony
Organizatora, wpłacona opłata rejestracyjna i przedpłata będą zwrócone.
8. W przypadku przebudowy stoiska na życzenie Wystawcy, wykonanego zgodnie ze
zgłoszeniem udziału, Wystawca ponosi dodatkowe koszty w wysokości 50% wartości
zabudowy całego stoiska.

X. TERMINARZ PŁATNOŚCI

Należność za udział w targach prosimy uregulować przelewem na konto z dopiskiem
BOATSHOW:
INTERSERVIS Sp. z 0.0., ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź
SANTANDER BANK POLSKA O/ŁÓDŹ
16 1090 2705 0000 0001 0041 2605
lub
BANK PEKAO SĄ VI O/ŁÓDŹ
30 1240 3031 1111 0000 3426 8447
lub
wpłacić w kasie Spółki INTERSERVIS.
• do dnia 15.09.2019 r. — 50% kosztów uczestnictwa brutto
• do dnia 15.10.2019 r. — pozostała kwota brutto
UWAGA!
Wpłata pełnej należności za udział w Targach do dn. 30.06.2019 r. upoważnia do
20% rabatu od ceny za powierzchnię stoiska bez zabudowy.

XI. KONKURS O ZŁOTY MEDAL TARGÓW REHABILITACJA

1. Organizatorem Konkursu o Złoty Medal Targów BOATSHOW jest Interservis Sp. z 0.0.
2. Zgłoszenia są przyjmowane do 05.11.2019 r.

XII. UBEZPIECZENIE

1. Organizator zaleca zawarcie umowy ubezpieczenia obejmującego eksponaty, materiały
i produkty prezentowane na targach przez cały czas trwania targów, a także przez czas
ich montażu, demontażu i transportu.
2. Informujemy, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za utratę,
zniszczenie lub uszkodzenie eksponatów, materiałów, produktów i innych rzeczy
materialnych należących do Wystawców, do których dojdzie podczas ich montażu,
demontażu i w czasie trwania targów, które spowodowane są działaniem samego
Wystawcy oraz osób trzecich.
3. W czasie montażu i demontażu Wystawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby
odpowiedzialnej za rozładunek i załadunek, do współpracy z firmami wykonującymi
usługi załadunku i rozładunku, zabudowy, służbami technicznymi hali
wystawienniczej i Organizatora.

XIII. INNE

Na terenie obiektów targowych obowiązuje zakaz palenia oraz spożywania alkoholu.
Zarząd Spółki INTERSERVIS
Łódź, luty 2019 r.

Zachęcamy Państwa do promocji produktów lub usług na powierzchni prezentacyjnej. Plan prezentacji będzie włączony do programu targów. Do Państwa dyspozycji przygotujemy laptop, rzutnik, ekran i nagłośnienie. Udział w prezentacji nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Prezentacja może trwać 15 – 20 minut.

W przypadku pytań dotyczących prezentacji prosimy o kontakt:

Biuro Interservis
42 637 12 15
biuro@interservis.pl

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o taką organizację demontażu ekspozycji, aby rozpoczął się od godz. 17.00 i trwał do godz. 21.30.

Nie przewiduje się pracy w godzinach nocnych. W przypadku, gdyby okazało się to trudne organizacyjnie prosimy o informację do Biura Targów, celem uniknięcia dodatkowych kosztów związanych z wydłużeniem wynajmu obiektu w godzinach nocnych.

targi boatshow, Targi żeglarstwa i sportów wodnych, boatshow 2017
targi boatshow, Targi żeglarstwa i sportów wodnych, boatshow 2017
targi boatshow, Targi żeglarstwa i sportów wodnych, boatshow 2017
targi boatshow, Targi żeglarstwa i sportów wodnych, boatshow 2017
targi boatshow, Targi żeglarstwa i sportów wodnych, boatshow 2017
targi boatshow, Targi żeglarstwa i sportów wodnych, boatshow 2017
targi boatshow, Targi żeglarstwa i sportów wodnych, boatshow 2017